Księgowość

Księgowość - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów  

 • przechowywanie oraz bieżące prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie deklaracji podatkowych
 • reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • rozliczenia i reprezentacja przedsiębiorcy przed ZUS

Księga Rachunkowa  

 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, dokonywanie zapisów w dziennikach
 • sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb prowadzonej działalności
 • opracowanie polityki rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT
 • sporządzanie kompletnych sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju spółki wg wytycznych Klienta
 • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli
 • bieżący nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością
 • stała współpraca z pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowywanie dokumentów księgowych

Ryczałt

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych
 • bieżący nadzór nad limitami i terminami oraz innymi czynnikami mającymi wpływ na możliwość rozliczeń wg takiej formy
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A , PIT-28
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli
 • rozliczenia i reprezentacja przedsiębiorcy przed ZUS

Płace

 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, sporządzanie list
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • naliczanie należnych składek ZUS oraz naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczenie do ZUS w formie elektronicznej
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA)
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • ustalanie świadczeń pieniężnych dla pracownika związanych z ustaniem stosunku pracy oraz ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • rozliczanie płacowe pracowników delegowanych do pracy za granicą w przypadku obowiązywania ustawodawstwa polskiego
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR
 • sporządzanie sprawozdań GUS

Kadry

 • zakładanie oraz przechowywanie dokumentacji kadrowej pracowników zatrudnionych oraz innych dokumentów kadrowych
 • sporządzanie dokumentacji w chwili zatrudnienia oraz po ustaniu stosunku (umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy)
 • analiza posiadanej dokumentacji osobowej
 • sporządzanie druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania oraz regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • pomoc przy rozwiązywaniu problemów kadrowych w firmie
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych